POLITICA DE PRECIOS

Des de fa ja diversos anys i en funció de la situació econòmica que estem suportant , aquesta assessoria , no incrementa els seus preus.

Assumim des del principi que aquesta guerra l'hem de suportar junts , reduint costos i marges tot i que , L'Administració, s'incrementa dia a dia el nostre potencial treball amb canvis legislatius continus , noves declaracions , noves obligacions i majors i més sofisticats controls.

Si és el cas , les variacions en les tarifes aplicades obeeixen a ajustos anuals en cada client que vénen determinats per variacions en la situació fiscal (estimació directa , estimació objectiva , o altres ) , en el nombre de declaracions a presentar ( mensuals , trimestrals , etc . ) , al número d'apunts ( més o menys documents a comptabilitzar ) i , per descomptat , en el nombre de nòmines a confeccionar.

De forma general facturem uns conceptes de "Gestió i assessorament" que recullen totes les gestions i treballs habituals . En aquesta mena de minuta mensual s'intenta facturar globalment tots aquells treballs que són habituals , normals i comuns a tots els clients , pel que poden escantellar-se amb criteris homogenis : nòmines , declaracions , confecció de registres fiscals i assessorament en general.

Facturem de forma independent només aquells treballs que no són habituals i que són requerits , si escau , per clients concrets i en situacions concretes : Contractació i acomiadament de treballadors , comprovacions o inspeccions fiscals o laborals , Gestions mercantils o jurídiques .

La Gestió i presentació de Llibres comptables, comptes anuals , Memòria econòmica i Informació de Gestió es factura al juliol a aquells clients en què es presenta de forma totalment independent a la minuta mensual .

El Model 349 que es presenta quan hi ha operacions intracomunitàries no s'inclou en la minuta mensual i es factura de manera independent el mes que es presenta i no es factura quan no es presenta .

Amb això , intentem aconseguir una adequada personalització de les nostres factures en funció de cada client en concret , de tal manera que repercuteixi a cadascú el cost del nostre treball en funció de les seves necessitats .

Les tarifes per al 2014 continuen amb aquest mateix criteri i , al marge d'estar oberts a estudiar qualsevol cas en concret , estem convençuts que les nostres tarifes s'ajusten a criteris de justícia i equitat i són producte d'un estudi molt cuidat i correspost en qualitat i servei .
Com sempre , els vostres suggeriments i crítiques ens ajudaran a millorar.

El nostre objectiu sempre serà plasmar en el nostre treball el coneixement, la qualitat i el servei necessaris perquè no siguem mai un cost a la vostra empresa sinó , més aviat , un avantatge competitiu en el vostre desenvolupament empresarial .